Aansprakelijkheid en vrijwaring

MAKELAARDIJ TEUN BOSMA is niet aansprakelijk voor de inhoud van haar website(s), noch van websites die op enigerlei wijze met de website van MAKELAARDIJ TEUN BOSMA zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyperlink(s) of metatag(s). MAKELAARDIJ TEUN BOSMA is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op haar website(s) beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. MAKELAARDIJ TEUN BOSMA is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via haar website(s) van TeunBosma.nl worden aangeboden.

MAKELAARDIJ TEUN BOSMA is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met haar website(s), daaronder begrepen – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van MAKELAARDIJ TEUN BOSMA .

MAKELAARDIJ TEUN BOSMA garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. MAKELAARDIJ TEUN BOSMA garandeert ook niet dat de op haar website(s) aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. MAKELAARDIJ TEUN BOSMA garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de verkopende makelaar). MAKELAARDIJ TEUN BOSMA is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan MAKELAARDIJ TEUN BOSMA .

U vrijwaart MAKELAARDIJ TEUN BOSMA voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van haar website(s).